Statut

 

 

 

Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej ZOO Zaradni Odważni Oryginalni

 

 

Ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst ujednolicony – zawierający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004r. , która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004r. – Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz. 1808) ze zmianami wynikającymi z ustawy z  dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ;(Dz.U.  nr 56, poz. 458 )

Tekst jednolity wprowadzony w życie z dniem 18.12.2009 r.

ROZDZIAŁ  I.

PRZEPISY  OGÓLNE

§ 1

 1. Pełna nazwa szkoły : Pełna nazwa szkoły brzmi:
 2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Zoo Zaradni Odważni Oryginalni w Środzie Wielkopolskiej
 3. Adres szkoły:  ul.Akacjowa 13, 63-000 Środa Wielkopolska
 4. Szkoła jest niepubliczną o prawach szkoły publicznej sześcioklasową szkołą podstawową w rozumieniu art.8 oraz art. 82 i 85 ustawy z dn.: 7 września 1991r. o systemie oświaty, (Tekst ujednolicony – zawierający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004r. , która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004r. – Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz. 1808)  ze zmianami wynikającymi z ustawy z  dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw  (Dz.U.  nr 56, poz. 458 ) zwanej dalej ustawą.
 5. Organem prowadzącym szkołę jest  osoba fizyczna: mgr Maciej Konieczny zamieszkały  ul. Konstytucji 3-go Maja 40/34 63-200 Jarocin, zwana dalej Organem Prowadzącym
 6. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu
 7. Szkoła działa zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi.

 

§ 2

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu.
 3. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy w brzmieniu: Niepubliczna Szkoła Podstawowa ZOO Zaradni Odważni Oryginalni.
 4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • § 3

 

 1.  Środki materialne, potrzebne Szkole, gromadzi Organ Prowadzący Szkołę.
 2. Organ Prowadzący prowadzi własną obsługę finansowo-księgową i gospodarkę materiałową Szkoły.

 

ROZDZIAŁ II.

 CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY

§ 4

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka. Uwzględnia program profilaktyki Szkoły i program wychowawczy dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska
 2.  Szkoła zapewnia:

1)      W zakresie dydaktyki:

a)      naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,

b)      poznawanie wymaganych pojęć, zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

c)       rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),

d)      rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

e)      przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

f)       poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

g)      poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

2)      W zakresie nabywania umiejętności:

a)      planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią coraz większej odpowiedzialności,

b)      skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacje własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, przygotowanie do publicznych wystąpień,

c)       efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne działanie na gruncie zachowania obowiązujących norm,

d)      rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,

e)      poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną,

f)       odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków,

g)      rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

h)      przyswajanie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów  i problemów społecznych.

3)      W zakresie wychowania:

a)      stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, estetycznym i duchowym,

b)      przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,

c)       kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych  i rozumienia ich poglądów,

d)      przygotowanie do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i do życia we współczesnym świecie,

e)      przekazywanie uczniom umiejętności i nawyków świadomego korzystania  z dorobku kultury narodowej oraz europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności poruszania się w bogatym świecie ofert medialnych,

f)       utrzymywanie tradycji szkolnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych,

g)      promowanie wychowania zdrowotnego i ekologicznego poprzez działalność organizacji szkolnych oraz systematyczną pracę wychowawczą,

h)      przywiązywanie szczególnej wagi do kwestii pomocy tym uczniom i ich rodzicom, którzy dotknięci są problemami związanymi z ubóstwem materialnym, a także trudnościami związanymi z szeroko rozumianym niedostosowaniem społecznym oraz uwrażliwianie wychowanków na problem biedy.

4)      W zakresie profilaktyki:

a)      kształtowanie umiejętności porozumiewania się i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi,

b)      wykształcenie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych  i pozaszkolnych, c) uczenie zwyczajów, obyczajów, właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, w szkole i wobec obcych,

c)       budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, wspieranie oddziaływań rodziny,

d)      wdrażanie uczniów do samodzielności w dążeniu do dobra indywidualnego  i społecznego,

e)      wyposażanie w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, radzenia sobie z trudną sytuacją,

f)       stwarzanie możliwości do doskonalenia się.

5)      W zakresie opieki:

a)      eliminowanie oraz przeciwdziałanie powstawaniu zjawisk patologicznych oraz związanych z tym problemów,

b)      stworzenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów i pracowników szkoły,

c)       udzielanie jak największej pomocy materialnej i opiekuńczej dzieciom będącym w trudnej sytuacji,

d)sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów,

e) utrzymywanie stałej współpracy z domem rodzinnym uczniów,        przedszkolami i innymi instytucjami wspierającymi ucznia,

f) dążenie do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

g) eliminowanie wad postawy poprzez zajęcia wychowania fizycznego, sport, zajęcia W.Sherborne

6)      Szkoła zapewnia dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym:

a)      realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

b)      odpowiednie warunki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,

c)       realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki, dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych  i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form  i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej, oraz opracowanie programu działań wspierających dla uczniów mających trudności w nauce  i indywidualnego edukacyjno-terapeutycznego programu nauczania dla uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

d)      integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

Uczniowie niepełnosprawni to osoby niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące,  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną,  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

 • § 5

 

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są:

a)obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

b)dodatkowe zajęcia edukacyjne;

c)zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dziecka.

 1. Sposoby realizacji celów i zadań Szkoły są określone przez:

1)Szkolny zestaw programów nauczania

a) Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych,

b) Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,

c) szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne dla danego poziomu, w uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego,

d)      uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania według odrębnych przepisów.

2) Szkolny program wychowawczy;

3) Szkolny program profilaktyki;

4) Zadania zespołów nauczycielskich;

5) Integrację wiedzy nauczanej w:

a)      kształceniu zintegrowanym w klasach I-III,

b) blokach przedmiotowych.

6) Prowadzenie kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć korekcyjno-       kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, logopedycznych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć rewalidacyjnych;

7) Prowadzenie lekcji religii lub etyki;

8) Pracę pedagoga, wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, współpracą z sądem rodzinnym, oraz innymi instytucjami niosącymi pomoc szkole;

9) Organizowanie nieodpłatnej pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla ucznia, rodzica i nauczyciela

 

 • § 6

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

 1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

a)      zapewnienie nadzoru pedagogicznego na wszystkich zajęciach szkolnych

b)      dyżury nauczycieli w budynku wg grafiku wywieszanego w pokoju nauczycielskim;

c)       zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych;

d)      przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej ): na 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z przejazdów, na 15 uczniów – w czasie wycieczki, na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej;

e)      zgłaszanie do Policji Drogowej autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli technicznej ( w przypadku dalszych wycieczek)

f)       omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;

g)      zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom klas I – III

h)      szkolenie pracowników w zakresie bhp;

i)        dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy;

j)        zakup sprzętu posiadającego odpowiednie atesty bezpieczeństwa

k)      systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową;

l)        zapewnienie uczniom warunków do spożycia co najmniej jednego posiłku w stołówce szkolnej.

m)    zakładanie programów chroniących uczniów w Internecie

n)      ochronę danych osobowych uczniów, nauczycieli i rodziców

 

ROZDZIAŁ III.

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

 

(ustalone na podstawie  art. 22 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. 1996 r. Nr 67, poz. 329, z póź. zm.2).Rozporzadzenie MinistraEdukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września2004 r.  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz jego późniejsze zmiany)

§ 7.

Postanowienia ogólne

 1. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania precyzują i ujednolicają sposoby oceniania stosowane przez wszystkich nauczycieli Szkoły
 2. Ocenianie to proces gromadzenia informacji o postępach i osiągnięciach ucznia,  to integralny i naturalny element uczenia się i nauczania.
 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)      wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2)      wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)      rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i pomoc w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

3)      motywowanie ucznia do dalszych postępów i wspieranie jego działań;

4)      dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji  o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)      planowanie oraz doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

6)      określenie efektywności stosowanych metod pracy;

7)      udzielenie wskazówek do dalszego planowania własnego rozwoju.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych;

2)      ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

3)      ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty a  także śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)      przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)      ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)      ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.   Każda ocena jest jawna, zarówno dla uczniów, jak i rodziców/prawnych opiekunów  i na ich prośbę nauczyciel ustalający ocenę powinien ją ustnie uzasadnić.
 2. Ocena powinna być zależna od możliwości intelektualnych ucznia, tak aby uwzględniała jego wkład pracy.
 3. Każdy uczeń może demonstrować swą wiedzę i umiejętności różnymi metodami  i w różny sposób.

§ 8.

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (nauczyciel uzgadnia z uczniem termin, kryteria oceny o którą ubiega się uczeń  i formę poprawy).

 1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o:

1)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3)      skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznopedagogicznej (publicznej lub niepublicznej) lub innej poradni specjalistycznej (publicznej lub niepublicznej), dostosować wymagania edukacyjne na obowiązkowych  i dodatkowych zajęciach edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie ogólnym wymaganiom.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia:

1)      posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego — na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia;

2)      posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania — na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających;

3)      posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej — na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających.

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nauczyciel bierze pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych na podstawie opinii wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, zajęć języka obcego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 9.

Oceny z zajęć edukacyjnych

 1. W klasach I–III oceną klasyfikacyjną śródroczną i roczną jest ocena opisowa. Ocena odzwierciedla poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego i wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane  z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających  w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 1. Ocenianie bieżące ucznia w klasie I, II dokonywane jest za pomocą oceny opisowej. Ocena z religii wystawiana jest w formie oceny cyfrowej.
 2. Ocenianie bieżące w klasie III –VI  dokonywane jest za pomocą oceny cyfrowej według niżej wymienionej skali sześciostopniowej.
 3. Skala osiągnięć:

1) stopień celujący (cel.)   – 6;

2)stopień bardzo dobry (bdb.)  – 5;

3) stopień dobry (db.)   – 4;

7)      stopień dostateczny (dst.)  – 3;

8)      stopień dopuszczający (dop.)  – 2;

9)      stopień niedostateczny (ndst.)  – 1.

5. Stopnie, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 3 pkt 6.

6.  W przypadku ustalania bieżących ocen cząstkowych można dodatkowo wpisywać obok ocen znaki „+” i „–” oraz „np.” (uczeń nieprzygotowany).

7.Kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych ucznia:

a)      ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

rozwiązuje samodzielnie złożone i trudne problemy, gwarantujące pełne opanowanie materiału podstawowego i znacznie wykraczającego poza program nauczania, podejmuje działania z własnej inicjatywy, wynikające  z indywidualnych zainteresowań.

b)      ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

rozwiązuje samodzielnie problemy, gwarantujące pełne opanowanie programu nauczania, b) stosuje zdobytą wiedzę w nowych sytuacjach.

c)       ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

opanował wiadomości i umiejętności, przydatne z danego przedmiotu, stosowane w       sytuacjach typowych wg wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika, ale nie opanował  w pełni wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania.

d)      ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

opanował wiadomości i umiejętności, niezbędne do kontynuowania nauki, o niewielkim stopniu złożoności, ale nie opanował w pełni podstawowych wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania.

e)      ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

opanował proste treści programowe, niezbędne do kontynuowania nauki, o niewielkim stopniu złożoności, ale nie potrafi wykorzystać ich w sytuacjach typowych, popełnia błędy, ma braki  w wiadomościach, korzysta ze wskazówek nauczyciela.

f)       ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

nie opanował prostych treści programowych i nawet korzystając  ze wskazówek nauczyciela, nie potrafi ich zastosować.

 1. Oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.
 2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 3. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I-III uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe  i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 4. Szczegółowe zasady oceniania od klasy IV zawierają PSO.

§ 10.

Zasady oceniania

 1. Nauczyciel jest obowiązany równomiernie w trakcie okresu nauki zaplanować sposoby  i formy oceniania oraz systematycznie oceniać postępy uczniów w nauce.
 2. W klasach I-II podsumowanie wyników nauczania dokonywane jest przynajmniej  raz w miesiącu w ciągu okresu nauki.
 3. W klasach III-VI ocenianie odbywa się na bieżąco.
 4. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez ponoszenia konsekwencji ; zasady zgłaszania nieprzygotowań oraz liczba zgłoszeń zostają ustalone z nauczycielem na początku roku.
 5. Ocenę do dziennika papierowego nauczyciel jest obowiązany wpisać niezwłocznie po jej wystawieniu ocenę do dziennika elektronicznego nauczyciel ma prawo wpisać w ciągu danego dnia.
 6. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

– prace klasowe (sprawdziany) obejmujące 1-2 godziny i treść całego    działu, (lub dużą część działu),

– teksty typu : wypracowania, notatki, wiersze, referaty itp.

– kartkówki z jednego, dwóch lub trzech ostatnich tematów,

– prace domowe,

– zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji,

– sprawdziany,

– wypowiedzi ustne,

– prace w zespole,

– testy sprawnościowe,

– prace plastyczne i techniczne,

– działalność muzyczna.

– wypowiedź ustna

– aktywność

 1. W pracy pisemnej ocenie podlega:

– zrozumienie tematu,

– znajomość opisywanych zagadnień,

– sposób prezentacji,

– konstrukcja pracy i jej forma graficzna.

 1. Ilość prac pisemnych przewidzianych w semestrze jest zależna od specyfiki przedmiotu; ustala ją i podaje każdy z nauczycieli.
 2. W odpowiedzi ustnej ocenie podlega:

– znajomość zagadnienia,

– samodzielność wypowiedzi, kultura języka,

– precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.

 1.  Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają umiejętności:

– planowanie i organizacja pracy grupowej,

– efektywne współdziałanie,

– wywiązywanie się z powierzonych ról,

– rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

 1. W tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace klasowe lub testy, przy czym nie więcej, niż jedna dziennie, zapowiedziane i wpisane do dziennika z tygodniowym wyprzedzeniem.
 2. Nauczyciel ma prawo stosowania kartkówki zamiast ustnej odpowiedzi i może jej nie zapowiadać. Kartkówki sprawdzają wiadomości i umiejętności najwyżej z trzech ostatnich lekcji.
 3. Termin zwrotu ocenionych testów i kartkówek nie może być dłuższy niż jeden tydzień, prac klasowych – dwa tygodnie.
 4. Zakres wiedzy i umiejętności na sprawdzianie pisemnym (pracy klasowej) powinien obejmować:

1) w ok. 75% swojej zawartości treści podstawowe (na ocenę dopuszczającą i dostateczną), a w pozostałej części – treści ponadpodstawowe (na ocenę dobrą  i bardzo dobrą);

2) może również zawierać dodatkowe zadania wykraczające poza podstawę programową danego poziomu nauczania klasy, przewidziane na ocenę celującą.

 1. Wszystkie prace pisemne tj. testy, wypracowania, zestawy zadań i poleceń do wykonania muszą być opatrzone punktacją, ewentualnie komentarzem, a ich ocena obliczona wg skali:
 • ocena ze sprawdzianu procent liczby punktów :

-ocena celująca 91% – 100% oraz w całości wykonane zadanie dodatkowe lub twórcze, oryginalne rozwiązanie

– ocena bardzo dobra 91% – 100%

– ocena dobra 76% – 90%

– ocena dostateczna 51% – 75%

– ocena dopuszczająca 30% – 50%

– ocena niedostateczna do 29%

 1. Ocena prac pisemnych (wymienionych w punkcie 11) dla uczniów posiadających opinie publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej o dostosowaniu wymagań edukacyjnych jest obliczana w zależności od stopnia konieczności obniżenia wymagań.
 2. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia nauczyciel ustala termin i sposób wyrównania zaległości oraz formę i miejsce zaliczenia.
 3. Sprawdziany (prace klasowe) są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą, powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od rozdania prac (w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z tego obowiązku).
 4. Uczeń ma prawo do powtórnego pisania sprawdzianu (pracy klasowej) tylko w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej, ale nie mniejszej skali niż 15%. Taka poprawa jest dobrowolna i musi odbyć się w terminie do 2 tygodni od rozdania prac. Uczeń przystępuje do niej tylko jeden raz. 16. Sprawdzanie prac pisemnych odbywa się w ciągu 2 tygodni.
 5. Nauczyciel przechowuje sprawdziany (prace klasowe) do końca roku szkolnego.
 6. Na prośbę rodziców ucznia, sprawdzone i ocenione pisemne sprawdziany (prace klasowe), inne prace kontrolne oraz dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu jego rodzicom podczas zebrań klasowych i konsultacji.
 7. Uczeń powinien dobrze znać kryteria oceniania i stale być zachęcany do dokonywania samooceny stanu swojej wiedzy.
 8. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed zakończeniem okresu nauki  poinformować wychowawców o przewidywanych okresowych i rocznych ocenach niedostatecznych. Wychowawca oddziału ma obowiązek poinformować rodziców o ocenach niedostatecznych w formie pisemnej .
 9. Nauczyciel jest zobowiązany ustalić oceny śródroczne i roczne na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
 10. Nauczyciele zobowiązani są ustalić w klasach III-VI przewidywaną ocenę roczną do 25 maja każdego roku szkolnego. Wychowawca oddziału ma obowiązek powiadomić rodziców  o przewidywanej ocenie rocznej w formie pisemnej lub przez dziennik elektroniczny do 27 maja każdego roku.
 11. Przewidywaną ocenę roczną należy zapisać w dzienniku lekcyjnym papierowym i elektronicznym.

 

 1. Nauczyciele mają obowiązek informowania rodziców o rozpoznanych trudnościach  i problemach edukacyjnych ucznia i podejmowanych działaniach zaradczych.
 2. Nauczyciel ma obowiązek ustnie uzasadnić ustaloną ocenę na prośbę ucznia bądź rodzica.

§ 11

Prawa ucznia związane z wewnątrzszkolnym ocenianiem

 1. Uczeń i jego rodzic ma prawo:

1)      do zapoznania się z programem nauczania, jego celami i stawianymi wymaganiami;

2)      do uzyskania informacji na temat zakresów wymagań oraz metod nauczania;

3)      posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów nauczania  i zachowania;

4)      do poprawiania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu (pracy klasowej)  w terminie i trybie ustalanym przez nauczyciela przedmiotu;

5)      do egzaminu klasyfikacyjnego za okres nieobecności w szkole;

6)      do egzaminu poprawkowego z przedmiotu, z którego otrzymał końcową ocenę niedostateczną;

7)      do podwyższenia przewidywanej oceny rocznej zachowania na wniosek rodzica na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym ocenianiu;

8)      do powiadomienia z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym o terminie pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności;

9)      do jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny stanu wiedzy i umiejętności;

10)   do podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z przedmiotu na wniosek rodzica bądź ucznia na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym ocenianiu;

11)   do zwolnienia, w uzasadnionych przypadkach, na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych. Decyzję o zwolnieniu ucznia  z wyżej wymienionych zajęć podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”;

12)   do wglądu do swoich poprawionych i ocenionych prac pisemnych;

13)   do otrzymania conajmniej ustnego uzasadnienia ustalonej oceny.

  § 12.

Ocena zachowania

1. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny zachowania są ocenami opisowymi.

2. W klasach IV–VI śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ustalone według następującej skali:

1) wzorowe; 2) bardzo dobre; 3) dobre; 4) poprawne; 5) nieodpowiednie; 6) naganne.

3. Oceny z zachowania dla klas 4-6  określa się zgodnie z Rozporządzeniu  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września   2004 r .;

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

4. Szczegółowe kryteria oceny zachowania:

OCENA WZOROWA Uczeń:

1. Wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia Statutu Szkoły, zalecenia Dyrektora, wychowawcy i Samorządu Uczniowskiego, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole. 2. Dba o honor i tradycje szkoły, godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią. Uczestniczy w zajęciach szkolnych, ubrany w wymagany jednolity strój szkolny, ubiera się zgodnie z normami obyczajowymi, jak też przepisami zawartymi w Statucie Szkoły. 3. Wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych. 4. Wykazuje własną inicjatywę w podejmowaniu działań na rzecz klasy, szkoły  i środowiska, uczestnicząc w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych, reprezentuje szkołę na zewnątrz. 5. Samodzielnie doskonali swą wiedzę i umiejętności, rozwija swoje zainteresowania. 6. Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe. 7. Dba o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu. 8. Systematyczne uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności oraz spóźnień w terminie wyznaczonym przez wychowawcę. 9. Dba o zdrowie oraz propaguje zdrowy i bezpieczny styl życia. 10. Przestrzega wszystkich zasad zachowania podczas przerw i właściwie reaguje na ich łamanie. 11. Właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła, swoją postawą stanowi wzór do naśladowania. 12. W pracy z grupą wykazuje pozytywne cechy podczas pełnienia powierzonej mu funkcji. 13. Jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych, potrafi stawać w obronie innych. 14. Dba o piękno mowy ojczystej. 15. Jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu.

OCENA BARDZO DOBRA Uczeń: 1. Bardzo dobrze wypełnia wszystkie postanowienia zawarte w Szkolnym Katalogu Obowiązków Ucznia, umieszczonym w Statucie Szkoły. 2. Dba o honor i tradycje szkoły, godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią. 3. Uczestniczy w zajęciach szkolnych, ubrany w wymagany, jednolity strój szkolny, ubiera się zgodnie z normami obyczajowymi, jak też przepisami zawartymi w Statucie Szkoły. 4. Wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych. 5. Wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska uczestnicząc  w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych, reprezentuje szkołę na zewnątrz. 6. Systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych, doskonali wiedzę  i umiejętności, rozwija swoje zainteresowania. 7. Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków, powierzonych mu przez nauczyciela, bardzo dobrze pełni dyżury klasowe. 8. Dba o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu. 9. Systematyczne uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności i spóźnień w terminie wyznaczonym przez wychowawcę. 10. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób. 11. Przestrzega wszystkich zasad zachowania podczas przerw i właściwie reaguje na ich łamanie. 12. Właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła. 13. Jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych osób, zgodnie współpracuje  w grupie. 14. Jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu.

OCENA DOBRA Uczeń: 1. Dobrze wypełnia wszystkie postanowienia zawarte w Szkolnym Katalogu Obowiązków Ucznia umieszczonym w Statucie Szkoły. 2. Dba o honor i tradycje szkoły, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią. 3. Uczestniczy w zajęciach szkolnych, ubrany w wymagany jednolity strój szkolny, ubiera się zgodnie z normami obyczajowymi, jak też przepisami zawartymi w Statucie Szkoły. 4. Wykazuje właściwą postawę wobec tradycji i symboli narodowych. 5. Bierze udział w pracy na rzecz klasy i szkoły, uczestnicząc w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych, reprezentuje szkołę na zewnątrz. 6. Przygotowuje się do zajęć szkolnych, dąży do doskonalenia wiedzy i umiejętności oraz rozwijania swoich zainteresowań. 7. Jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, dobrze pełni dyżury klasowe. 8. Dba o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu. 9. Systematyczne uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności oraz spóźnień. 10. Unika konfliktów i kłótni. 11. Przestrzega zasad zachowania podczas przerw. 12. Właściwie reaguje na przejawy krzywdy i zła. 13. Jest tolerancyjny wobec przekonań i poglądów innych osób, zgodnie współpracuje  w grupie. 14. Jest uczciwy, życzliwy i prawdomówny w codziennym postępowaniu.

OCENA POPRAWNA Uczeń: 1. Stara się wypełniać postanowienia zawarte w Szkolnym Katalogu Obowiązków Ucznia umieszczonym w Statucie Szkoły. 2. Stara się dbać o honor i tradycje szkoły, zdarza mu się łamać zasady kulturalnego zachowania w szkole i poza nią 3. Uczestniczy w zajęciach szkolnych, ubrany w wymagany jednolity strój szkolny, jego stroje bywają niezgodne z normami obyczajowymi i przepisami zawartymi  w Statucie Szkoły. 4. Przejawia szacunek wobec tradycji i symboli narodowych. 5. Bierze udział w życiu klasy. 6. Rzadko uczestniczy w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych. 7. Przygotowuje się do większości zajęć szkolnych, stara się doskonalić wiedzę  i umiejętności oraz rozwijać swoje zainteresowania. 8. Poprawnie wypełnia powierzone mu obowiązki. 9. Stara się dbać o mienie szkoły, ład i porządek w najbliższym otoczeniu. 10. Ma pojedyncze nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia. 11. W przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej naprawia szkodę lub  w inny sposób ją rekompensuje. 12. Nie popada w konflikty z kolegami i innymi osobami. 13. Zdarza mu się łamać zasady kulturalnego zachowania w szkole i poza nią. 14. Nie zawsze reaguje na przejawy krzywdy i zła. 15. Nie zawsze angażuje się w prace grupowe. 16. Zdarza mu się nie wykazywać tolerancji wobec przekonań i poglądów innych osób. 17. Podporządkowuje się zaleceniom Dyrektora, wychowawcy, Samorządu Uczniowskiego oraz przepisom Statutu Szkoły. 18. Sporadycznie przejawia brak szacunku w stosunku do innych osób. 19. Stara się być prawdomówny i uczciwy w codziennym postępowaniu. 20. Stara się unikać zachowań agresywnych.

OCENA NIEODPOWIEDNIA Uczeń: 1. Nie wywiązuje się z wypełniania postanowień zawartych w Szkolnym Katalogu Obowiązków Ucznia umieszczonym w Statucie Szkoły. 2. Nie dba o honor i tradycje szkoły. 3. Nie zawsze uczestniczy w zajęciach szkolnych, ubrany w jednolity wymagany strój szkolny. 4. Nie przejawia szacunku wobec tradycji i symboli narodowych. 5. Nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 6. Nie uczestniczy w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych, nie reprezentuje szkoły na zewnątrz. 7. Lekceważy przygotowanie się do zajęć szkolnych. 8. Lekceważy doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie swoich zainteresowań. 9. Niesystematycznie wypełnia powierzone mu obowiązki. 10. Sporadycznie uważa na lekcjach, często rozmawia z innymi uczniami i zabiera głos nawet, gdy nie zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela. 11. Niszczy mienie szkolne, społeczne i prywatne. 12. Ma liczne nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia. 13. Swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych osób. 14. Nie reaguje na przejawy krzywdy i zła. 15. Swoim zachowaniem przeszkadza członkom grupy w pracy. 16. Nie przejawia tolerancji wobec przekonań i poglądów innych osób. 17. Łamie zalecenia Dyrektora, wychowawcy i Samorządu Uczniowskiego. 18. Łamie zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią. 19. Przejawia brak szacunku wobec innych osób. 20. Ubiera się niezgodne z normami obyczajowymi, jak też przepisami zawartymi  w Statucie Szkoły. 21. Jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu. 22. Przejawia agresję słowną i fizyczną.

OCENA NAGANNA Uczeń: 1. Łamie postanowienia zawarte w Szkolnym Katalogu Obowiązków Ucznia umieszczonym w Statucie Szkoły. 2. Odrzuca troskę o honor i tradycje szkoły. 3. Nie bierze udziału w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 4. Nie uczestniczy w konkursach, akcjach szkolnych i środowiskowych oraz imprezach kulturalnych, nie reprezentuje szkoły na zewnątrz. 5. Lekceważy przygotowanie się do zajęć szkolnych. 6. Lekceważy doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz rozwijanie swoich zainteresowań. 7. Lekceważy wypełnianie powierzonych mu obowiązków. 8. Świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne i prywatne. 9. Ma dużą liczbę nieusprawiedliwionych godzin i spóźnień. 10. Notorycznie łamie zasady zachowania na przerwach, nie reaguje na uwagi innych osób. 11. Uniemożliwia pracę w grupie nie zachowując uwagi, rozmawiając z innymi uczniami oraz lekceważąc polecenia nauczycieli. 12. Łamie zalecenia Dyrektora, wychowawcy i Samorządu Uczniowskiego, nie przestrzega postanowień Statutu Szkoły, namawia innych do ich nieprzestrzegania. 13. Drastycznie łamie zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią. 14. Przejawia brak szacunku wobec innych osób. 15. Często i świadomie prowokuje otoczenie swoim zachowaniem. 16. Przejawia agresję słowną i fizyczną. 17. Ubiera się niezgodne z normami obyczajowymi, jak też przepisami zawartymi  w Statucie Szkoły. 18. Jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu.

§13.

Zasady oceniania zachowania

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia.  Zatem wpływ na ocenę końcową ma samoocena ucznia, ocena klasy oraz ocena nauczycieli.

2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1) stopnie z przedmiotów nauczania;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. Wyjątkiem jest otrzymanie przez ucznia oceny nieodpowiedniej.

3) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez Ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Uczeń więc może nie otrzymać promocji, a nawet nie ukończyć szkoły z powodu nagannej oceny zachowania po spełnieniu przez Radę Pedagogiczną powyższego warunku. Oczywiście Uczeń taki może mieć pozytywne oceny z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych

3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz  o warunkach i trybie uzyskania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Wychowawca oddziału ma obowiązek na bieżąco informować ucznia, jego rodziców  o ocenach zachowania, wykorzystując w tym celu ustalone harmonogramem pracy szkoły zebrania z rodzicami, konsultacje dla rodziców oraz indywidualne kontakty.

5. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca oddziału według kryteriów w Statucie Szkoły, uwzględniając predyspozycje ucznia oraz jego dobro.

6. Najczęściej stosowanymi narzędziami pomiaru zachowana ucznia są:

1) Obserwacja:

a) wywiązywania się z obowiązków ucznia,

b) postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,

c) dbałości o honor i tradycje szkoły,

d) dbałości o piękno mowy ojczystej,

e) dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f) zachowania się w szkole i poza nią,

g) okazywania szacunku innym osobom.

2) Opinie nauczycieli, kolegów oraz innych pracowników szkoły;

3) Ankiety dotyczące aktywności pozaszkolnej, relacji koleżeńskich lub innych danych;

4) Karty samooceny.

5) Rozmowy z uczniem.

6a.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględniać wpływ tych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

6b. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

7. Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej wychowawca oddziału ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.  W przypadku nieobecności ucznia w szkole jest on poinformowany o ocenie po powrocie na zajęcia. Rodzice informowani są w formie ustalonej przez wychowawcę.

8. O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie nagannej zachowania wychowawca oddziału jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed śródrocznym  i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

9. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem możliwości przeprowadzenia procedury odwoławczej, dotyczącej tylko oceny rocznej.

1) Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

2) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;

3) W skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel przez niego wyznaczony – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca oddziału,

c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony,

e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

f) przedstawiciel Rady Rodziców.

4) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna; 5) Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji  zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji; 6) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: a) skład komisji, b) termin posiedzenia komisji, ca) imię i nazwisko ucznia, c) wynik głosowania, d) ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 14.

Klasyfikowanie

 1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa ZOO Zaradni Odważni Oryginalni pracuje systemem okresowym pięciomiesięcznym, klasyfikując uczniów śródrocznie – w grudniu/ styczniu i rocznie – w czerwcu.
 2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I–IIIpolega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym (okresie) i ustaleniu jednej oceny opisowej klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny zachowania. Ocena z zajęć nieobowiązkowych (religia i/lub etyka) wyrażona jest cyfrą.
 3. Klasyfikowanie śródroczne i roczne, począwszy od klasy czwartej, polega  na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym (okresie)  z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen  z poszczególnych zajęć oraz oceny zachowania.
 4. Klasyfikowanie śródroczne ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć  z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania. Klasyfikowanie roczne ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I–III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny opisowej klasyfikacyjnej z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego, opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów oraz ustaleniu opisowej oceny zachowania.
 5. Klasyfikowanie roczne ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu jego osiągnięć w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego, opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów oraz ustaleniu oceny zachowania.
 6. Ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
 7. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych ma wpływ na promocję  do klasy programowo wyższej (na okres programowo wyższy) i na ukończenie szkoły.

1)      10. Ocena śródroczna i roczna jest podsumowaniem osiągnięć edukacyjnych ucznia  w okresie (roku szkolnym) i nie powinna być ustalana jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

2)      10a. Jeżeli w wyniku klasyfikacji środrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo wyższej, Szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 1. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych nauczyciele przedmiotów i wychowawca oddziału są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. W przypadku nieobecności ucznia w szkole jest on poinformowany  o ocenach po powrocie na zajęcia. Rodzice informowani są w formie ustalonej przez wychowawcę.
 2. O przewidywanych klasyfikacyjnych ocenach niedostatecznych nauczyciele przedmiotów i wychowawca oddziału są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
 3. Ocena śródroczna i roczna powinna być wystawiona w obecności zainteresowanego ucznia i opatrzona komentarzem.

3)      13a. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.

4)      13b. Na klasyfikację końcową składają się:

a)      roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo  najwyższej;

b)      roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w oddziale klas programowo niższych;

c)       roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo najwyższej.

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 3. Uczeń nieklasyfikowany może zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeżeli:

a)      nie był klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności;

b)      realizował na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki;

c)       spełniał obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, w tym przypadku:

a)      egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęć technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b)      zdającemu uczniowi nie ustala się oceny zachowania,

c)       w skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: Dyrektor Szkoły albo nauczyciel przez niego wyznaczony  (przewodniczący komisji) oraz nauczyciele zajęć edukacyjnych w danej klasie.

5)      nie był klasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, egzamin klasyfikacyjny odbywa się na wniosek jego rodziców za zgodą Rady Pedagogicznej.

 1. Pisemną prośbę o przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 16, wraz z uzasadnieniem, kierują rodzice ucznia do Dyrektora Szkoły (najpóźniej dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej).
 2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami wyznacza Dyrektor Szkoły tak, aby odbył się najpóźniej w przeddzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przypadku klasyfikacji rocznej oraz w ciągu miesiąca od zakończenia ferii zimowych w przypadku klasyfikacji śródrocznej.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły. Wyznaczony termin jest ostateczny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne,  z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

a)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 1.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja,  w skład której wchodzą:

a)      Dyrektor Szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony – jako przewodniczący komisji;

b)      nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniego oddziału klasy.

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych,  z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

a)      skład komisji;

b)      termin egzaminu;

c)        nazwę zajęć, z których był przeprowadzony egzamin;

d)       imię i nazwisko ucznia;

e)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

f)       wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny.  Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.

 1. Rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. Ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna lub roczna wyższa od oceny niedostatecznej może być zmieniona drogą sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się wyłącznie w przypadku ustalenia oceny niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, na pisemną, odpowiednio umotywowaną prośbę rodziców, zgłoszoną do Dyrektora Szkoły (z nie więcej niż dwóch zajęć edukacyjnych) najpóźniej  w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu  w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole stanowisko kierownicze (przewodniczący komisji), nauczyciele zajęć edukacyjnych w danej klasie, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
 4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego po ustaleniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 15.

Promowanie

 1. Uczeń klas I – III otrzymuje promocję w każdym roku szkolnym do klasy programowo wyższej.
 2. Rada pedagogiczna może podjąć decyzję o:

1)      promowaniu ucznia klasy pierwszej i drugiej do klasy programowo wyższej  w ciągu  roku szkolnego;

2)      powtarzaniu klasy przez ucznia klas I – III na wniosek nauczyciela oraz po zasięgnięciu opinii rodziców.

 1. Począwszy od klasy IV do klasy VI uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych  w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 2. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
 3. Uczeń klasy IV – VI otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji z wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych średnią ocen 4,75 lub wyższą i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem pionowym i nadrukiem  „z wyróżnieniem”. 5a. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75  otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć
 5. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania
 6. 7a. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.
 7. 7b. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —————), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.
 8. 7c. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej jego ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych  z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 9. Uczeń kończy Szkołę jeżeli:

1)      w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjne;

2)      przystąpił do sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej.

 1. 9.. Uczeń kończy szkołę  z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 8 powtarza ostatni oddział klasy i przystępuje do sprawdzianu w roku szkolnym, w którym ten oddział powtarza.
 2. Uczeń szkoły podstawowej, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć  edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek jego rodziców.
 3. O przeprowadzenie egzaminu poprawkowego rodzice ucznia składają wniosek  w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły, uzasadniając swą prośbę.
 4. 11a. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który ustala:

1)      skład komisji przeprowadzającej egzamin, do której wchodzą: Dyrektor Szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne oraz nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

2)      sposób przeprowadzenia egzaminu: formę pisemną, ustną lub ćwiczeń praktycznych w przypadku takich przedmiotów jak: plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne;

3)      Dyrektor informuje o terminie egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 1. 10. Treść zadań na egzamin poprawkowy proponuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w porozumieniu z innymi nauczycielami tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
 2. 10a. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający   w szczególności:

1)      skład komisji albo imię i nazwisko osób wchodzących w jej skład;

2)      termin egzaminu poprawkowego;

3)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin;

4)      imię i nazwisko ucznia;

5)      pytania egzaminacyjne;

6)      ustaloną ocenę klasyfikacyjną

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego komisja sporządza protokół, do którego załącza pracę pisemną ucznia lub zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych lub  o przebiegu ćwiczeń praktycznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 5. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
 6. Warunkową promocję ucznia odnotowuje się w jego arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym zamieszczając klauzulę: „uchwałą rady pedagogicznej z dnia … promowany warunkowo do klasy …”.
 7. Wewnątrzszkolny system oceniania będzie podlegał ewaluacji. O zmianach uczniowie i rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni na początku nowego roku szkolnego.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV.

ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 16

 

 1. Organami szkoły są:

1)      dyrektor szkoły

2) rada nauczycieli (rada pedagogiczna)

3)  samorząd uczniowski

2. Dyrektor szkoły:

1)      kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

2)      dopuszcza do użytku szkolny zestaw programów nauczania na dany rok szkolny

3)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

4)      realizuje uchwały rady pedagogicznej,

5)      kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,

6)      wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z prawem z zastosowaniem art.41 ust.3 Ustawy o systemie oświaty

7)      zapewnia warunki do prawidłowej pracy (pomoce naukowe, wystrój szkoły, dyscyplina nauki, bhp), organizuje spotkania z rodzicami, uczestniczy w imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

4. Dyrektor decyduje w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników; decyduje o liczbie ich zatrudnienia,

2)      przydzielania nagród oraz wymierzania kar porządkowych,

3)      wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły oraz odroczenia obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej i uzgodnieniu ze szkołą rejonową ucznia.

§ 17

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele

zatrudnieni w szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział,

z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji,w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

 1. Przewodniczącym Rady  jest dyrektor szkoły.
 2. Do kompetencji stanowiących radę pedagogiczną należy:

1)określanie kierunków pracy dydaktyczno-wychowawczej, w tym uchwalanie programu wychowawczego szkoły

2)      zatwierdzanie planów pracy szkoły,

3)      zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

4)      opracowanie i przyjęcie wewnątrzszkolnego systemu oceniania

5)      ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego tych ocen,

6)      wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych,

7)      uchwalanie warunkowej promocji ucznia,

8)      ustalenie warunków i zasad przyznawania wyróżnień w klasach I-VI,

9)      zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców,

10)   zatwierdzanie autorskich programów nauczania w szkole,

11)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

12)   Przygotowanie projektu Statutu Szkoły bądź projektu jego zmian oraz jego

zatwierdzenie i uchwalenie po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski;

13)   Rada Pedagogiczna może podjąć uchwalę o niepromowaniu do klasy

programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej

szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę

klasyfikacyjną zachowania;

14)   Ustalanie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom;

15)   Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

w Szkole;

16)   Wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej do rodzaju niepełnosprawności lub

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie

 • o potrzebie kształcenia specjalnego;

17)   Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów (nie dotyczy

uczniów objętych obowiązkiem szkolnym).

18)    Dyrektor Szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę i inne postanowienie Rady,

 

 1. Rada zbiera się w ramach potrzeb;
 2. uchwały podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej 1/2  jej członków.

 

 1. W ciągu roku szkolnego organizowane są następujące zebrania plenarne Rady

Pedagogicznej: organizacyjne, klasyfikacyjne, klasyfikacyjno-promocyjne, analityczne

(podsumowujące pracę szkoły), szkoleniowe, nadzwyczajne.

jeżeli są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi Szkoły oraz zawiadomić

 • o tym fakcie Organ Prowadzący.

9. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania informacji, danych osobowych i spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. Zobowiązane są również – pod groźbą odpowiedzialności -do wykorzystywania przedmiotowych informacji i danych wyłącznie do celów związanych z realizacją obowiązków służbowych.

 

10. Szczegółowe prawa i obowiązki określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

 

§ 18

 1. SAMORZĄD UCZNIOWSKI tworzą wszyscy uczniowie szkoły; władzami samorządu są:

– na szczeblu klas: samorządy klasowe,

– na szczeblu szkoły: rada uczniowska.

2. Do zadań rady uczniowskiej należy:

1)      przygotowanie projektu regulaminu uczniowskiego,

2)      występowanie do władz szkoły z nowymi inicjatywami, dotyczącymi życia szkoły i sposobów ich rozwiązania,

3)      wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły,

4)      proponowanie i wybór kandydata na opiekuna samorządu

3. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

– prawo do zapoznania się z programem nauczania,

– prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

– prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,

– prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami, po uprzednim porozumieniu się w takich sprawach z dyrektorem szkoły.

4. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego.

5. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.

6. Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

 

ROZDZIAŁ V.

UCZNIOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 19

                 1.Od września 2016 roku: obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie.

spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich rodziców;

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat.

3. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 17 lat.

5. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.

 

§ 20

 

 1. Uczeń ma prawo do:

a)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej;

b)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

c)       poszanowania swej godności, przekonań i własności;

d)      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

e)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

f)       obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

g)      korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych;

h)      wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole tj.: ZHP, LOK, LOP, PCK, itp.

i)        nauki religii w szkole na podstawie ustnej deklaracji rodziców lub opiekunów, dni wolnych od zajęć dydaktycznych bez pracy domowej (nie dotyczy przedmiotów odbywających się tylko w poniedziałek i piątek).

 1. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy organizować imprezy klasowe i szkolne:

– Dzień Wiosny – wyjście poza szkołę wymaga zgłoszenia imprezy i wypełnienia kart wycieczki,

– Prima Aprilis – dopuszcza się w tym dniu kulturalne i w dobrym tonie żarty na terenie szkoły,

– Święto Szkoły,

– Dzień Dziecka i Sportu,

– Imprezy klasowe: Andrzejki, Mikołajki, Walentynki itp., po zajęciach lekcyjnych.

– I inne określone w Kalendarzu Szkoły lub odbywającymi się w ramach dyżuru klas

 1. Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie ww. imprez jest niedozwolone.
 2. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego– zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.
 3. W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.
 4. Po zakończeniu klasyfikacji w I semestrze (przed feriami zimowymi), nauczyciel nie wpisuje do dziennika ocen na nowy semestr.

§ 23

Obowiązki

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły.
 2.  2.  Uczeń ma obowiązek dbać o honor i tradycję Szkoły.
 3. Uczeń ma obowiązek podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wychowawcy oraz ustaleniom Samorządu Szkolnego.

4. Uczeń ma obowiązek szanować przekonania i własność innych osób.

5. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

6. Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne i swoich kolegów.

7. Uczeń ma obowiązek dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole.

8. Uczeń zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć.

9. Uczeń powinien przestrzegać godzin przyjścia do Szkoły i wyjścia z niej, zgodnie  z planem zajęć.

10. Uczeń powinien przybywać na zajęcia punktualnie. Mimo spóźnienia uczeń zobowiązany jest przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia.

11. Uczeń ma obowiązek systematycznie przygotowywać się do lekcji, brać aktywny w nich udział, odrabiać prace domowe oraz uzupełniać braki wynikające z absencji

12. W czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, nie rozmawiać  z innymi uczniami w czasie prowadzenia lekcji przez nauczyciela, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć.

13. Uczeń ma obowiązek przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych, wynikających  z ich specyfiki (pracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, sala gimnastyczna, sala gimnastyki korekcyjnej).

14. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren Szkoły przedmiotów i środków zagrażających życiu i zdrowiu jego i innych.

15. Uczeń powinien przestrzegać ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych (komputerów, kamer itp.) na terenie Szkoły. 1) W klasach 1-3 uczniowie nie przynoszą telefonów komórkowych do szkoły.

2) Uczniowie klas 4-6 jeśli posiadają telefon komórkowy  są zobowiązani oddać go przed pierwszą lekcją nauczycielowi i odebrać go na końcu zajęć szkolnych.

3) Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest zabronione;

4) Nieprzestrzeganie ustaleń zawartych w pkt 1-4 skutkuje odebraniem zgody na posiadanie i korzystanie z telefonu na terenie Szkoły  lub innymi sankcjami ujętymi w Katalogu Kar.  5)Uczniowie mają obowiązek szanować mienie Szkoły. Za zniszczenia odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia lub grupy uczniów przebywających w miejscu jej dokonania. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy, lub koszty zakupu zniszczonego mienia.

Zniszczenie mienia może skutkować dla ucznia naganą dyrektora szkoły.

16.. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan  po skończonych zajęciach.

17. Każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni.

18. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu Szkoły podczas lekcji, imprez klasowych  i przerw. 19. Uczniowie, którzy z uzasadnionych powodów przebywają na terenie Szkoły poza godzinami swoich zajęć lekcyjnych, mają obowiązek pozostawać w świetlicy.

20. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę rodziców.

21. Uczeń jest zobowiązany niezwłocznie po przyjściu do Szkoły, nie później jednak niż  do 1 tygodnia, przedstawić pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach  w formie zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenia rodzica o uzasadnionej przyczynie nieobecności ucznia. Po tym terminie nieobecności będą uznane za nieusprawiedliwione.

22. Każdy uczeń powinien być ubrany odświętnie podczas: 1) Uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego; 2) Grupowych bądź indywidualnych wyjść poza teren Szkoły w charakterze reprezentacji; 3) Imprez okolicznościowych, jeśli taką decyzję podejmie wychowawca oddziału  bądź Rada Pedagogiczna.

23. Uczeń powinien być ubrany schludnie przy zachowaniu następujących ustaleń: 1) W doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar: a) zakaz farbowania włosów oraz makijażu z wyjątkiem imprez tj. zabawa andrzejkowa, bal noworoczny itp., b) zakaz noszenia biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia ucznia lub jego kolegów, w szczególności długich, wiszących kolczyków, ostrych bransolet. 2) Uczeń ma obowiązek noszenia schludnego stroju

§ 22

1.Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:

– uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

– grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,

– imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna.

2. Przez strój galowy należy rozumieć:

a) dla dziewcząt – czarna spódnica i biała bluzka;

b) dla chłopców-czarne spodnie i biała koszula

3. Ubiór codzienny ucznia nie może naruszać norm moralnych innych uczniów:

– na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie zagrażające zdrowiu (np. niedopuszczalne są wysokie obcasy),

– uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki,

– wygląd zewnętrzny ucznia nie może wpływać na oceny z przedmiotu

 

 

 

§ 23

                 1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i odwagę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

– pochwałę wychowawcy wobec klasy,

– pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,

– list pochwalny do rodziców,

– dyplom uznania,

– nagrodę rzeczową

– świadectwo z biało-czerwonym paskiem.

2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

 

§ 24

 

                 1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego poprzez:

a) upomnienie wychowawcy klasy;

b) zakazem uczestniczenia w imprezach szkolnych ( szczególnie w przypadku uzyskania 4 nagany w ciągu miesiąca)

b) naganą dyrektora szkoły;

c) skreśleniem z listy uczniów

d) powiadomieniem sądu dla nieletnich

 

2. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów. Decyzja ta może być podjęta na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i uzgodniona z dyrektorem szkoły, do której nastąpi przeniesienie. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:

– notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,

– zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażając zdrowiu i życiu innych uczniów;

– dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie, wandalizm.

3. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu uczniowskiego mogą w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od dnia uzyskania kary.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:

– oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie,

– odwołać karę,

– zawiesić warunkowo wykonanie kary.

5. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.

6. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.

7. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia ( pisemnie lub ustnie)  o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary w ciągu 7 dni roboczych.

8. Nagana Dyrektora szkoły skutkuje obniżeniem zachowania do oceny nieodpowiedniej.

9. Ponowna Nagana dyrektora szkoły może skutkować usunięciem z listy uczniów.

 

§ 25

 1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.

2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.

3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

 

ROZDZIAŁ VI.

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI

 

§ 26

                 1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora.

3. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

– ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

– zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania, wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

– organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

– współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,

– wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 

§  27

                 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:

a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i w szkole;

b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu;

d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci

 

& 28

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych  mu uczniów.

2. Nauczyciel zobowiązany jest do:

a) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego;

b) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

c) dbanie o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny;

d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

e) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania;

f) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;

g) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy.

§ 29

                 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

b) inspirowanie działań zespołowych uczniów;

c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

a) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;

b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

– różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

– ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych;

c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);

d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

– poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

– współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,

– włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły;

e) współpracuje z psychologiem i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej;

f) organizuje comiesięczne spotkania z rodzicami informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu ucznia;

g) na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego) wychowawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia rodziców (opiekunów) o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu.

5. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.

6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

 

§ 30

                1. Dyrektor może powołać wicedyrektora szkoły.

2. Wicedyrektorowi w drodze przydziału obowiązków służbowych zostają przydzielone i określone przez dyrektora szkoły, kompetencje i wymagania.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

& 31

 1. Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:
 • udzielanie nauczycielom pomocy w wyborze narzędzi do badań, w projektowaniu tych badań, w ich realizacji, oraz w analizie uzyskanych wyników (badania dojrzałości szkolnej, ryzyka dysleksji, inne badania diagnostyczne);
 • aktywny udział w analizie wyników nauczania;
 • indywidualne rozmowy z nauczycielami, uczniami, ich rodzicami, specjalistami pracującymi z dziećmi (terapeutami, logopedami);
 • udzielanie nauczycielom pomocy w rozpoznawaniu właściwości intelektualnych uczniów,
 • wskazywanie na charakterystyczne cechy poszczególnych grup wiekowych;
 • udzielanie pomocy nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz w analizie innej dokumentacji dotyczącej ucznia;
 • konsultowanie indywidualnych przypadków w zakresie diagnozy ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, z praktykami zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym, z lekarzami;
 • postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności dydaktyczne do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych (przygotowanie lub współpraca w przygotowaniu opinii dotyczącej ucznia, rozmowy z rodzicami mającymi wątpliwości co do zasadności specjalistycznej diagnozy);
 • prowadzenie lub organizowanie dla nauczycieli warsztatów i szkoleń związanych z zagadnieniami diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów.
 1. Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:
 • prowadzenie obserwacji, rozmów, wywiadów w tym wywiadów środowiskowych (dom rodzinny, OPS, kluby sportowe itp.) szczególnie w kontekście zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową uczniów i ich rodzin, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi;
 • prowadzenie badań w kierunku zdiagnozowania uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 • prowadzenie badań socjometrycznych, ankietowych i innych, w tym w oparciu o autorskie narzędzia diagnostyczne;
 • badania sondażowe wśród nauczycieli dotyczące zachowań uczniów – stworzenie autorskich narzędzi badawczych;
 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 • współpraca z różnymi instytucjami. Dwukierunkowe przekazywanie informacji na temat sytuacji poszczególnych uczniów – aktualizacja wiedzy w tym zakresie.
 • postulowanie (prowadzenie zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami7 ) zajęć specjalistycznych w tym: dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych;
 • prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze;
 • projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do uczniów (np. kontrakt, inne programy behawioralne);
 • występowanie z propozycją udzielania uczniom pomocy w formie indywidualnego programu lub toku nauczania;
 1. Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:
 • prowadzenie (organizowanie) zajęć przede wszystkim o charakterze profilaktyki pierwszorzędowej – promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i problemowych;
 • koordynowanie udziału uczniów w lokalnych i ogólnopolskich programach o charakterze profilaktyczno – wychowawczym;
 • działanie w zespołach interdyscyplinarnych o charakterze pomocowym (np. w lokalnych koalicjach na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie);
 • opiniowanie spraw uczniów dotkniętych przemocą domową i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich w tym wszczynanie procedury Niebieska Karta;
 • postulowanie objęcia opieką prawną uczniów wychowujących się w środowiskach patologicznych;
 • opiniowanie spraw uczniów dotkniętych niedostosowaniem społecznym i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich.
 1. Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:
 • rozmowy z uczniami, w celu umożliwienia im głębszego zrozumienia własnych postaw, przekonań, atrybucji, oczekiwań oraz wartości, wpływu innych ludzi na ich zachowanie, a także wpływu ich zachowania na otoczenie;
 • pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;
 • prowadzenie (organizowanie) zajęć wychowawczych z uczniami np. kształtowanie umiejętności
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dziecii młodzieży.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym

i pozaszkolnym uczniów

interpersonalnych, sposoby rozwiązywania konfliktów – innych, w miarę zauważanych i zgłaszanych przez nauczycieli, dzieci i rodziców potrzeb;

 • planowanie i występowanie z propozycją organizowania takich sytuacji dydaktyczno wychowawczych, które umożliwiłyby uczniowi osiągnięcie nawet niewielkiego sukcesu;
 • pomoc w organizowaniu (organizowanie) zajęć adaptacyjno-integracyjnych;
 • pomoc w organizowaniu (organizowanie) zespołów samopomocowych;
 • porady na temat sposobów efektywnego uczenia się;
 • konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, z praktykami zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym, lekarzami, w zakresie specjalistycznej diagnozy.
 1. Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:
 • pomoc stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach (rola osoby neutralnej i bezstronnej);
 • udzielanie porad, podejmowanie konkretnych działań w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasach;
 • udzielanie uczniom porad i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z kontaktami rówieśniczymi w tym, z presją negatywnych wzorców;
 • porady związane z rozwiązywaniem trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z nauczycielami;
 • zwracanie szczególnej uwagi na kwestię sprawiedliwości i etycznego traktowania uczniów przez nauczycieli i przestrzeganie ustaleń Konwencji o Prawach Dziecka;w stosunku do rodziców:
 • udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi;
 • przełamywanie uczuć beznadziejności, osamotnienia, bezradności, niepewności i napięć psychicznych w związku z przeżywanymi trudnościami;
 • wyjaśnianie przyczyn pojawiających się problemów;
 • poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowanie sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw wychowawczych wobec dzieci. Słuchanie o pojawiających się trudnościach, radzenie, jakie działania można podjąć – w tym tłumaczenie ograniczeń, jakie należy postawić dziecku;
 • udzielanie rodzicowi informacji w zakresie ochrony prawnej jego i dzieci w sytuacjach zaniedbań,  przemocy ze strony współmałżonka;
 • udzielanie informacji o funkcjonujących organizacjach na rzecz pomocy rodzinie;
 • pośredniczenie w kontaktach rodzica z tymi instytucjami, w tym pomoc w wypełnieniu formalności związanych ze skorzystaniem z ich usług.
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 • Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga: udział w określaniu zdolności i predyspozycji uczniów (obserwacja, testy, ankiety);
 • postulowanie (prowadzenie) zajęć rozwijających predyspozycje i uzdolnienia uczniów (np. w zakresie rozwijania wielorakich inteligencji, twórczego myślenia itp.);
 • przygotowywanie (zapraszanie specjalistów z zewnątrz) lub prowadzenie pogadanek, prelekcji, odczytów, warsztatów.
 1. Szczegółowe zadania szkolnego pedagoga:
 • organizowanie (prowadzenie) szkoleń i warsztatów na tematy związane z profilaktyką, opieką, wychowaniem i dydaktyką;
 • pomoc nauczycielom w opracowaniu programów pracy wychowawczej;
 • wspomaganie merytoryczne i metodyczne nauczycieli w pełnionych przez nich funkcjach;
 • wskazywanie alternatywnych sposobów realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych;
 • współpraca przy tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • wprowadzanie twórczej atmosfery poszukiwania nowych rozwiązań, oraz budzenie refleksji grona pedagogicznego nad teorią i praktyką edukacyjną (np. zapoznawanie z interesującymi publikacjami);
 • udzielanie porad w przygotowaniu zajęć do dyspozycji wychowawcy (np. przygotowanie bazy scenariuszy zajęć);
 • udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia;
 • wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka;
 • udzielanie porad nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności przystosowawcze, oraz proponowanie metod wychowawczych postępowania z nimi;
 • pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji postulowanych wobec ich dzieci działań.

Szczegółowe zadania pedagoga szkolnego:

 • działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, poprzez dotarcie do wszystkich rodziców z informacją o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy
 • współdziałanie z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego (np. GOPS, Caritas, instytucje samorządowe, fundacje);
 • poszukiwanie sponsorów;
 • dyskretne monitorowanie sytuacji materialnej uczniów;
 • czuwanie nad właściwym dysponowaniem środkami uzyskanymi przez rodzinę na pomoc materialną dla dziecka.
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Zajmowanie się w szkole zagadnieniami pomocy materialnej.
 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

§ 31

                1. Organizację i zakres działania szkoły reguluje niniejszy STATUT.

2. Szkoła jest zakładana i prowadzona przez osobę fizyczną – osoba fizyczna jest właścicielem szkoły.

3. Liczba uczniów w oddziale nie może przekroczyć 20 .

4. Zajęcia dydaktyczne w szkole odbywać się będą w godzinach od 8.00 do 15.00 w trybie jednozmianowym.

5. Czas trwania godziny lekcyjnej wynosi 45 min. Zajęcia edukacyjne w kl. I – III mają charakter zintegrowany, nauczyciel pracuje wg ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów.

6. Świetlica szkolna z wyżywieniem (obiad,) czynna będzie od 7.30 do 17.00. Będzie ona pełnić funkcje: kształcące, opiekuńcze i terapeutyczne (zajęcia kompensacyjne dla dzieci z niepowodzeniami szkolnymi).

7. Szkoła będzie prowadzić naukę języków obcych – pierwszym obcym językiem będzie język angielski. Od klasy IV wprowadzi się język niemiecki , w ramach możliwości pedagogicznych szkoła prowadzić będzie zajęcia dodatkowe z j. francuskiego.

8. Zajęcia na basenie odbywać się będą raz w tygodniu – ustala się czas trwania godziny lekcyjnej na pływalni – 45 minut.

9. W szkole będą prowadzone koła zainteresowań takie jak zajęcia teatralne, malarstwo, zajęcia artystyczne oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne w zależności od potrzeb ucznia.

10. Szkoła gromadzi księgozbiór, który będzie służył realizacji zadań dydaktycznych.

11. Rok szkolny rozpoczyna się i kończy zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ VIII

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

                1. Szkoła może korzystać ze wsparcia finansowego i materialnego osób i instytucji.

2. Rodzice, zapisując dziecko do szkoły, zobowiązani są do uiszczenia kwoty (ustalonej przez dyrektora szkoły) tytułem wpisowego.

3. W przypadku rezygnacji dziecka ze szkoły wpisowe nie podlega zwrotowi. Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy umowa nie dojdzie do skutku  lub zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po stronie szkoły, w tym z powodu konieczności zaprzestania przez szkołę prowadzenia działalności wskutek decyzji władz państwowych lub samorządowych, naruszenia zasad opieki nad dziećmi lub z powodu siły wyższej.

4. Wpisowe również nie podlega zwrotowi w przypadku skreślenia z listy uczniów i    przeniesienia ucznia do szkoły macierzystej  z jego własnej winy lub z winy rodziców (gdy nie dokonują opłat za szkołę).

5. Szkoła otrzymuje dotacje na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Dotacja przekazywana jest z budżetu gminy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów Dz.U. Nr 81, poz. 119 z dn. 7.XI.1992r.

6. Miesięczna opłata za naukę i pobyt dziecka w szkole (czesne) ustalana jest przez właściciela szkoły.

7. Rodzice wnoszą również opłatę za okres wakacji (VII, VIII) w wysokości czesnego, o ile dziecko zamierza uczęszczać do szkoły w kolejnym roku szkolnym, tytułem utrzymywania gotowości do dalszej realizacji przez szkołę świadczenia wzajemnego na  podstawie umowy.

8. Każdorazowy wzrost opłat w trakcie roku szkolnego winien być uzasadniony i podany do wiadomości rodziców. Brak zgody na wzrost opłat w trakcie roku szkolnego uprawnia rodziców do odstąpienia od umowy. Uprawnienie to może zostać wykonane przez złożenie przez rodziców oświadczenia  w terminie 14 dni od uzyskania wiadomości o wzroście opłat.

9. W czasie nieobecności dziecka w szkole, rodzice w całości pokrywają czesne bez kosztów wyżywienia.

ROZDZIAŁ IX.

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY

                Rekrutacja do szkoły prowadzona jest od dnia 1 lutego do 31 sierpnia.

W wyjątkowych, uzasadnionych przez rodziców/opiekunów przypadkach uczeń może zostać przyjęty do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego.

1. Nabór uczniów do klasy I odbywa się według następujących zasad:

a)Szkoła w  pierwszej kolejności zapewnia miejsca dla swoich wychowanków oddziału  przedszkolnego, którzy uzyskali ofertę zapisu do klasy I poza postępowaniem kwalifikacyjnym,

b)w przypadku posiadania wolnych  miejsc w klasie I pozostali uczniowie przyjmowani są w drodze postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników testu i rozmowy kwalifikacyjnej.

2.Przy naborze uczniów do poszczególnych  klas należy przestrzegać następujących zasad:

a)w każdym przypadku przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne w formie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu wiadomości i umiejętności programowych,

3.Komisję kwalifikacyjną powołuje dyrektor Szkoły.

4.Sposób przeprowadzania, formy i zakres postępowania kwalifikacyjnego określa dyrektor.

5.Przyjęcia uczniów do Szkoły następują po podpisaniu przez rodziców umowy.

ROZDZIAŁ X

PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

1. Rodzice, zapisując dziecko do szkoły, składają na piśmie oświadczenie o wpłacie wpisowego i przyjmują do wiadomości program, cele i zadania szkoły.

2. Rodzice mają prawo wnosić swoje propozycje i służyć w formie doradczej w kwestii funkcjonowania szkoły.

3. Obowiązkiem rodziców jest:

– informowanie na bieżąco szkoły o stanie zdrowia dziecka,

– współpraca z wychowawcą w zakresie wychowywania i nauki,

– terminowe uiszczanie opłat za szkołę, czesne wpłaca się do 10 każdego miesiąca.

4. Wyżej podany statut może być znowelizowany przez organ prowadzący szkołę.

5. Programy zajęć pozalekcyjnych będą realizowane stopniowo i wprowadzane po zapoznaniu się z zainteresowaniami dzieci i na miarę posiadanych środków finansowych.

6. Po zatwierdzeniu przez Kuratorium Oświaty, z treścią statutu zostaną zapoznani nauczyciele i rodzice.